Yorum Sirküleri / 2015
5 Mayıs 2015
Yorum Sirküleri / 2016
5 Mayıs 2017
Eklenme Tarihi Sirküler No Açıklama İlgili Belge
05.05.2017 2017/61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)’de yabancılara konut satışlarında kdv istisnası uygulamasına ilişkin açıklama ve düzenleme yapılmıştır. Bilgisayarınıza İndirin
02.05.2017 2017/60 Bakanlar Kurulunca ÖTV ve KDV’de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine uzatıldı. Bilgisayarınıza İndirin
24.04.2017 2017/59 Tebliğde yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bilgisayarınıza İndirin
22.04.2017 2017/58 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Bilgisayarınıza İndirin
22.04.2017 2017/57 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Bilgisayarınıza İndirin
7.04.2017 2017/56 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak belirlendi. Bilgisayarınıza İndirin
31.03.2017 2017/54 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan gönderilme süresi, 2 Mayıs 2017 tarihine uzatıldı. Bilgisayarınıza İndirin
23.03.2017 2017/53 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi uzatıldı. Bilgisayarınıza İndirin
21.03.2017 2017/52 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınan ve gerekli koşulları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesine yönelik usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Bilgisayarınıza İndirin
21.03.2017 2017/51 Damga, harçlar ve KKDF oranlarında değişiklik yapıldı. Bilgisayarınıza İndirin
14.03.2017 2017/50 91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Bilgisayarınıza İndirin
14.03.2017 2017/49 Tebliğ ile ekinde yer alan Bağımsız Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260 yürürlüğe konulmuştur. Bilgisayarınıza İndirin
14.03.2017 2017/48 Tebliğ ile ekinde yer alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210 yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgisayarınıza İndirin
14.03.2017 2017/47 Tebliğ ile ekinde yer alan Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı (BDS 701) yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ; borsada işlem gören işletmelerin 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketlerin 1/1/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgisayarınıza İndirin
14.03.2017 2017/46 Bazı inşaat faaliyetlerine ilişkin sözleşmeler, damga vergisi kapsamına alındı. Bilgisayarınıza İndirin
10.03.2017 2017/45 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik olmayanlara yapılacak konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Bilgisayarınıza İndirin
10.03.2017 2017/44 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik olmayanlara yapılacak konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Bilgisayarınıza İndirin
10.03.2017 2017/43 3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. Bilgisayarınıza İndirin
10.03.2017 2017/42 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. Bilgisayarınıza İndirin
9.03.2017 2017/41 1 Mart 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) yayımlandı. Bilgisayarınıza İndirin
9.03.2017 2017/40 Tebliğ’de 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına konu harcamalarda değişiklik yapıldı. Bilgisayarınıza İndirin
9.03.2017 2017/39 1 Ocak 2018 tarihinden verilecek beyannamelere uygulanmak üzere vergisini zamanında ödeyen mükelleflere vergi indirimi müessesesi getirildi. Bilgisayarınıza İndirin
1.03.2017 2017/38 -Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi uzatıldı. Bilgisayarınıza İndirin
27.02.2017 2017/37 6772 sayılı Kanunla serbest bölgelerde vergi istisnası ve emlak vergisi uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Serbest bölgelerdeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisi geçici muafiyetinden faydalandırılacaktır Bilgisayarınıza İndirin
20.02.2017 2017/36 Tebliğde muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesi uygulaması kapsamında MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ konusunda düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Bilgisayarınıza İndirin
17.02.2017 2017/35 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde KDV iadesi, mahsup, serbest bölgelerde KDV istisnası, organize sanayi bölgelerinde mahsup gibi konularda değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Bilgisayarınıza İndirin
16.02.2017 2017/34 14 Şubat 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri, 17 Şubat 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Bilgisayarınıza İndirin
14.02.2017 2017/33 Tebliğde münhasıran sahte belge düzenlenmesi nedeniyle mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilen mükelleflerde teminat uygulaması, teminatların iadesi ile SMMM ve YMM’lerin sahte belge düzenlenmesi fiillerine iştirak etmeleri halinde ceza ve teminat uygulaması konularında açıklama ve düzenleme yer almıştır. Bilgisayarınıza İndirin
14.02.2017 2017/32 Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar ile Küçük ve Orta Boy İşletme birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması konularında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’de değişiklik yapıldı. Bilgisayarınıza İndirin
10.02.2017 2017/31 Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için 31.12.2016 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere tespit olunan kurları ilan edildi. Bilgisayarınıza İndirin
6.02.2017 2017/30 Bakanlar Kurulunca ÖTV ve KDV’de belirli ürünlerde 30 Nisan 2017 tarihine kadar ve Damga Vergisinde ise bazı sözleşmelerde süresiz indirim yapıldı. Bilgisayarınıza İndirin
6.02.2017 2017/29 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Bilgisayarınıza İndirin
6.02.2017 2017/28 Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2017 yılı için 21.400 TL’den 10.000 TL’ye indirildi. Bilgisayarınıza İndirin
2.02.2017 2017/27 19 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Finansal Araçlar Standardı (TFRS 9) yürürlüğe konuldu. Bilgisayarınıza İndirin
2.02.2017 2017/26 İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 7.500.000 TL’den, 10.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bilgisayarınıza İndirin
2.02.2017 2017/25 2017 YILINDA YURT İÇİ VE -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Bilgisayarınıza İndirin
2.02.2017 2017/24 Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde zorunlu olarak tutulan yönetim kurulu karar defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar yaptırılması gerekmektedir. Bilgisayarınıza İndirin
2.02.2017 2017/23 6770 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapıldı. 6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’nci madde ile her türlü taksit ödeme sürelsi faiz/zam alınmaksızın 31 Mayıs 2017 tarihine kadar dört ay süre uzatılmıştır. Bilgisayarınıza İndirin
31.01.2017 2017/22 6736 sayılı “Af Kanunu” Kapsamında Ödenmesi Gereken Taksitlerin Her Birinin Ödeme Süreleri 4’er Ay Uzatılmıştır. Bilgisayarınıza İndirin
9.01.2017 2017/21 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’de değişiklikler yapıldı. Bilgisayarınıza İndirin
9.01.2017 2017/20 2017 yılında uygulanacak gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı, çocuk yardımı, aile yardımı ve engellilik yardımı tutarları Bilgisayarınıza İndirin
4.01.2017 2017/19 ücret geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerinin ailevi durumları dikkate alınarak 2017 yılında yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/18 MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/17 Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/16 2017 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/15 2017 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi tutarı 47,00 –TL olarak belirlendi. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/14 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Bilgisayarınıza İndirin
4.01.2017 2017/13 Reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise 31.12.2016 tarihinden sonra avans işlemleri için belirlenen % 9,75 yıllık faiz oranı dikkate alınacaktır. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/12 Tebliğde; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2017 yılı için 21.400 TL olarak belirlendi. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/11 2017 yılında uygulanacak harç tutarları % 7,5 oranında artırıldı. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/10 2017 yılında uygulanacak harç tutarları artırıldı. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/09 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi. Bilgisayarınıza İndirin
4.01.2017 2017/08 İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/1/2017 -31/12/2017 tarihleri arasında 59,25 (Ellidokuz yirmibeş) Türk Lirası olarak tespit edildi. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/07 2017 yılında uygulanacak emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/06 2017 yılında uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri arttırıldı. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/05 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları % 7,5 oranında arttırıldı. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/04 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/03 Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırıldı. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/02 İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/1/2017 -31/12/2017 tarihleri arasında 59,25 (Ellidokuz yirmibeş) Türk Lirası olarak tespit edildi. Bilgisayarınıza İndirin
2.01.2017 2017/01 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7’nci Maddesinde Yer Alan Süreler 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. Bilgisayarınıza İndirin