Vizyonumuz

Bilimsel yaklaşım, yöntem ve tekniklere dayalı olarak mesleğin sınırlarını genişleten, kurumsal gelişime önderlik eden, katılımcıların kariyerlerine değer katarak öğrenme tutkusu etrafında buluşma noktası olarak kabul gören, "yaşam boyu mesleki eğitimin profesyonel adresi" olmaktır.


Misyonumuz

Bakış Akademi bilime, bilgi üretimine ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı; sosyal sorumluluk bilinciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, uluslararası yetkinliklere sahip, etik ve mesleki nesnellik kurallarına saygılı olmayı; bununla birlikte inter-disipliner yaklaşımlara açık, geniş ufuklu mesleki bireyler ve profesyoneller yetiştirmeyi; böylece topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.


Değerlerimiz

 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Yaşam boyu mesleki eğitime inanç
 • Bilimsel çalışma azmi ve sorumluluk
 • Araştırma ve öğretimin ayrılmazlığı
 • Katılımcılık
 • Toplumsal sorumluluk
 • Uluslararası standartlara uyum

Temel İlkelerimiz

Bakış Akademi, tüm kurumsal iletişimlerinde ve eğitimlerinde mesleki standartlara, ilke ve normlara sadık olmayı taahhüt eder.

Bakış Akademi, Bologna’da imzalanan Magna Charta Universitatum’a uygun olarak, araştırma ve öğretim alanlarını kapsayan bilimsel çalışma hayatının temel ilkesi olduğuna inanır.

Bakış Akademi, her düzeydeki katılımcılara, profesyonellere günümüz dünyasının karmaşık sorunlarıyla baş etmeye yönelik, teknolojik yeniliklere dayalı kişisel gelişimi hedefleyen, teknik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırır.

Bakış Akademi, Eğitim Programlarında, uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır.

Bakış Akademi, bünyesinde hizmet sunan tüm kadrolarının toplumsal ve küresel konularda duyarlı, sorumluluk taşıyan kişilerden olmasını önemser.

Bakış Akademi, tüm ilişkilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser; hukuka ve etik ilkelere uygun hareket eder.

Bakış Akademi, gerek kurumsal ilişkilerinde gerek akademinin her kademesinin işleyişinde ve eğitim kapsamına yönelik kararlarında geniş katılımla, eğitmenlerinin birikim ve yeteneklerinden yararlanılması gereğine inanan paylaşımcı bir yönetişim sistemini benimser.

Bakış Akademi, yaşamın dinamik yapısı içinde tüm mesleki eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesini benimser ve bunu ilk uygulayanlardan olmayı önemser.


Eğitim

Dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde muhasebe, vergi ve ticaret hukuku ile buna bağlı mevzuat çok hızlı değişmektedir. Firmaların bu değişimlere uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

 • Türk Ticaret Kanunu eğitimleri
 • Finansal tablo hazırlama eğitimleri
 • Uluslar arası Muhasebe Standartları (UFRS) eğitimi
 • Vergi seminerleri
 • Dönem sonu işlemleri eğitimi

Danışmanlık

Günümüzde her alanda olduğu gibi iş yaşamında da hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Firmaların bu gelişmeye ayak uydurabilmeleri için kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını zamanında tespit etmeleri ve bunları gidermenin yollarını bulmaları ile mümkün olabilecektir. Bu esneklik firmalara başarılı olmanın temelini hazırlayacaktır. Bakış gerek ulusal anlamda farklı sektörlerdeki proje ve işlerden kazandığı deneyim gerekse uluslararası partnerinden aldığı bilgi ve destekle yerli ve yabancı müşterilerine en uygun çözümü üretecek birikim ve deneyime sahiptir.

IPG & Bakış Bağımsız Denetim sahip olduğu bu birikim ile bağımsız, profesyonel ve müşteri memnuniyetini temel alan bir yaklaşımla, müşterilerinin sorunlarının gerçekçi ve kalıcı bir şekilde çözülmesi, stratejik kararların alınmasındaki yol gösterici ve yönlendirici tutumu ile şirketlerin performansını artırma, büyüme ve kurumsallaşmalarına destek olur.

IPG & Bakış kurumsal ilke olarak, müşterilerinin sorunlarını birlikte çalışarak çözümler. Bunun için sorunları samimiyetle dinler, düşüncelerimizi açık ve net olarak ifade ederiz. Alternatif çözümler üretmek, yenilikçi olmak, tüm yaklaşımlarımızda ve önerilerimizde üst düzeyde profesyonel olarak her türlü çabayı harcarız. Ancak, asla aklımızdan çıkarmadığımız husus şudur; hiçbir profesyonel yaklaşım içten ve samimi olmanın yerini alamaz. Bu nedenle içten ve samimi yaklaşım belirleyici özelliğimizdir.

Şirketin yapısına göre değişen bu hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Yeni TTK' ya göre şirketlerin kurumsallaşma çalışmalarında yönlendirme ve danışmanlık,
 • Şirket ana sözleşmelerinde danışmanlık
 • Şirket satın alma, devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık,
 • Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık,
 • Yatırım projeleri hususunda danışmanlık,
 • Halka açılmaya yönelik işlemler,
 • Hisse değerlemeleri yapma,
 • Karlılık ve maliyet analizi raporları hazırlama,
 • Şirket kuruluş hizmetleri,
 • Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye'de şube ve irtibat bürosu kurulumu,
 • Stratejik değerlendirme,
 • Pazar değerlendirmesi, rekabet analizi ve kıyaslama,
 • Şirket değerlendirmesi ve SWOT analizinin yapılması,
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi ve iş planlarına dönüştürülmesi,
 • Aile şirketleri ve sürdürülebilirlik,
 • Yeniden yapılanma,
 • İnsan kaynakları yönetimi,
 • İç denetim