30 Aralık 2019

Sirküler 2019/113

KDV Kanunu Geçici 39 uncu maddede düzenlenen 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni […]
30 Aralık 2019

Sirküler 2019/112

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kararı ile süre uzatımına gidildi.
30 Aralık 2019

Sirküler 2019/111

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/1/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz, brüt 2.943,00 TL ve net 2.324,70 TL olarak tespit edildi.
24 Aralık 2019

Sirküler 2019/110

2020 yılı MTV artış oranı % 12 olarak belirlendi.
23 Aralık 2019

Sirküler 2019/109

512 No’lu VUK Genel Tebliği ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak belirlendi. Bu oran, 2019 yılının […]
17 Aralık 2019

Sirküler 2019/108

MUHSGK Uygulamasında Sorun Yaşanmaması İçin VKN İle SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesi Gerekmektedir.
17 Aralık 2019

Sirküler 2019/107

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere […]
9 Aralık 2019

Sirküler 2019/106

Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve   değerli konut vergisi gibi yeni vergiler getirilirken ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi vergi kanunlarında değişiklik yapıldı.
3 Aralık 2019

Sirküler 2019/105

Tebliğde gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin hasılat esaslı kazanç tespitinin usul ve esasları belirlendi.
21 Kasım 2019

Sirküler 2019/104

Tebliğde “Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesapları”nın Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’inci maddesi karşısındaki durumuna ilişkin düzenleme ve açıklama yapıldı.