19 Eylül 2019

KUR FARKLARININ KDV’YE TABİ OLUP OLMADIĞI KONUSU

KDV matrahı belirlenirken kur farklarının matraha dahil olup olmadığı konusu uzun süredir, vergi idaresi ile mükellefler arasında ihtilaf konusuydu ve konu yargıya taşındığında Danıştayın farklı Kararları […]
19 Eylül 2019

VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELERDE YER ALAN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan E: 2013/3, K: 2019/1 sayılı Kararında mükelleflerin defterlerini vergi incelemeye yetkili olanlara […]
13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici maddelerinde düzenlenen Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası, 5281 sayılı Kanunla KVK’nun 8 inci maddesine eklenerek 2005 […]
13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Örtülü Sermaye

Kurum kazançlarının doğrudan veya dolaylı olarak aşındırılmasını önleyici bir vergi güvenlik müessesesi olan örtülü sermaye, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 16. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu […]
13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılacak Kurumlar Vergisi Kesintisi

Bilindiği üzere, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin elde etmiş oldukları bazı gelirler üzerinden yapılan vergi kesintisi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94. maddesinde düzenlenmiştir. […]
13 Haziran 2017

Yeni Bir Tevkifat Uygulaması: Menkul Kıymetler Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elde Tutulması ve Elden Çıkarılması Nedeniyle Sağlanan Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat

5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un1 30 uncu maddesi ile; 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere […]
13 Haziran 2017

Yatırım İndirimi İstisnasının Kalkması Üzerine Geçiş Döneminde İstisnanın Uygulanması

Bilindiği üzere, vergi mevzuatımızda önemli değişiklikleri içeren 5479 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda […]
13 Haziran 2017

Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanmanın Tercihi ve İstisnanın Uygulanması

Bilindiği üzere, vergi mevzuatımızda önemli değişiklikleri içeren 5479 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda […]
13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Kurumların, ilişkili kişileri ile gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alım-satım işlemlerinde, fiyat farklılaştırması yoluyla kârın arzu edilen yere transferi, şeklinde tanımlanması mümkün olan “transfer fiyatlandırması” kavramı; […]