9 Ocak 2020

Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yeni nesil poslarla birlikte 1 şubeye ait 8 adet pos cihazınızın bulunduğunu, her pos cihazının Z raporu numarası ile ayrı ayrı […]
6 Ocak 2020

E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hosting ve sunucu yayın hizmeti verdiğiniz, firmanızın vergi mükellefiyeti bulunmayan şahsa yanlış fatura düzenlediğinizin sonradan fark edildiği belirtilerek, yanlış düzenlenen e-Arşiv […]
12 Eylül 2019

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap edilerek yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak uçaklara uygulanacak amortisman oranı ve süresi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketinizin sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında …2018 tarihinden, 2019 yılı sonuna kadar finansal kiralama yoluyla […]
9 Eylül 2019

Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şirketinize tahsisli … tesisinizin başka bir firmaya kiralandığı, kiralamaya ilişkin sözleşme ve süre uzatımı ile […]
23 Temmuz 2019

Defter Beyan Sistemine kayıt süresi ile geçmişe yönelik olarak hatalı kayıtların düzeltilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına ilişkin tüm […]
19 Temmuz 2019

Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli ve İktisap Tarihi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … GMSİ mükellefi olduğunuz, yüklenici ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparak arsa karşılığında iki adet daire edindiğiniz, yüklenicinin iskân ruhsatını …/…/2015 […]
16 Temmuz 2019

Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığının ne zaman ayrılacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; … Ltd. Şti.den olan cari hesap alacağınıza karşılık olarak vadesi 2018 yılı ve tutarı … TL olan … adet çek […]
11 Mart 2019

Sigorta acentesi tarafından müşteri poliçesinin ödenmesi ve müşteriden tahsil edilememesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; ilimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında sigorta acenteliği faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellefi olduğunuz, … Sigorta A.Ş.’nin sigorta […]
11 Mart 2019

Kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilen ve faaliyete başlayan şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; – 6428 sayılı Kanun kapsamında kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi üzerine şehir hastanesi inşasına […]
28 Ocak 2019

KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; “Mükellefiyetinizin bağlı olduğu … Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğin “IV/E” bölümünün (3.5.) ve […]