11 Ekim 2018

Sirküler 2018/104

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde “sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV”, “üniversitelere yapılacak bağışlar” ve “izleyen Yıl İçerisinde […]
11 Ekim 2018

Sirküler 2018/103

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılarak bazı sözleşmelerin Türk Lirası olarak düzenlenme zorunluluğu getirildi.
11 Ekim 2018

Sirküler 2018/102

2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak ilan edildi.
3 Ekim 2018

Sirküler 2018/101

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek yeniden yapılandırılan borçların 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit […]
24 Eylül 2018

Sirküler 2018/100

132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı.
21 Eylül 2018

Sirküler 2018/99

Kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Muhasebe Standartları belirlendi.
19 Eylül 2018

Sirküler 2018/98

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
13 Eylül 2018

Sirküler 2018/97

32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda yapılan değişiklik uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler arasında sözleşmeler döviz cinsinden yapılamayacaktır.
7 Eylül 2018

Sirküler 2018/95

7143 sayılı Kanuna Göre KDV Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkarılmasının Usul Ve Esasları Belirlendi.
7 Eylül 2018

Sirküler 2018/96

Tecil faizi oranı yıllık % 12’den % 22’ye çıkarıldı.