13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici maddelerinde düzenlenen Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası, 5281 sayılı Kanunla KVK’nun 8 inci maddesine eklenerek 2005 […]
13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Örtülü Sermaye

Kurum kazançlarının doğrudan veya dolaylı olarak aşındırılmasını önleyici bir vergi güvenlik müessesesi olan örtülü sermaye, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 16. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu […]
13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılacak Kurumlar Vergisi Kesintisi

Bilindiği üzere, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin elde etmiş oldukları bazı gelirler üzerinden yapılan vergi kesintisi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94. maddesinde düzenlenmiştir. […]
13 Haziran 2017

Yeni Bir Tevkifat Uygulaması: Menkul Kıymetler Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elde Tutulması ve Elden Çıkarılması Nedeniyle Sağlanan Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat

5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un1 30 uncu maddesi ile; 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere […]
13 Haziran 2017

Yatırım İndirimi İstisnasının Kalkması Üzerine Geçiş Döneminde İstisnanın Uygulanması

Bilindiği üzere, vergi mevzuatımızda önemli değişiklikleri içeren 5479 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda […]
13 Haziran 2017

Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanmanın Tercihi ve İstisnanın Uygulanması

Bilindiği üzere, vergi mevzuatımızda önemli değişiklikleri içeren 5479 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda […]
13 Haziran 2017

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Kurumların, ilişkili kişileri ile gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alım-satım işlemlerinde, fiyat farklılaştırması yoluyla kârın arzu edilen yere transferi, şeklinde tanımlanması mümkün olan “transfer fiyatlandırması” kavramı; […]
13 Haziran 2017

Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

31.12.2005 tarihine kadar yürürlükte olan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici maddelerinde düzenlenen Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası, 5281 sayılı Kanunla KVK’nın 8. maddesine […]
13 Haziran 2017

Tasfiye Dönemi Sonunda Oluşan Devreden Kdv’nin Akıbeti

İşletme varlıklarının çeşitli şekillerde işletme dışına aktarılması ve işletmenin borçlarından arındırılması suretiyle işletmenin ekonomik varlığının sona erdirilmesi, olarak tanımlanabilen tasfiye işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği […]
13 Haziran 2017

Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi

5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri hem de kurumlar vergisi mükelleflerinin elde etmiş oldukları bir kısım gelirler üzerinden […]