7 Haziran 2021

Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumunuzun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankacılık faaliyetleri ile iştigal ettiği, iş sözleşmesi feshedilen çalışanlarınızın iş mahkemesinde dava açmadan önce, 7036 […]
7 Haziran 2021

Düzenlenecek etkinliklerin organizasyonunda yurtiçinden ve yurtdışından alınan hizmetler için yapılan ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede, şirketinizin farklı mekanlarda etkinlikler düzenlediği, bu etkinliklerin organizasyonu sırasında herhangi bir iş akdine bağlı olmaksızın arızi olarak Almanya, […]
19 Mart 2021

Vekalet ücreti ödemelerinin icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda işverenin yapacağı gelir vergisi tevkifatı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;   – 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 25 inci maddesinin 2/b fıkrasında, vekâlet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata […]
16 Mart 2021

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki yabancı gerçek kişilerden alınan hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olan Şirketinizin Libya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine Türkiye’deki hastanelerden aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin […]
12 Mart 2021

Vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, bankanız tarafından takip edilen ve kısmen dahi olsa aleyhinize sonuçlanan davalar için üst mahkemeye başvurulduğu, kararın aleyhinize sonuçlanan kısmı […]
10 Mart 2021

Serbest meslek erbabına yapılan ödemelerde Gelir Vergisi ve K.D.V. sorumluluğu

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yaptığınız restorasyon çalışması ile ilgili olarak hat sanatı işi yaptıracağınızı, bu işi yapacak olan hat sanatçısına yapacağınız ödeme karşılığında düzenleyeceğiniz gider […]
18 Ocak 2021

5746 sayılı kanun kapsamında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2018 yılı Nisan ayına kadar A… A.Ş.’de 4691 sayılı Kanun kapsamında çalıştığınızı, aynı yılın Mayıs ayında iş değişikliği yapmak suretiyle K… […]
15 Ocak 2021

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …..Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi … İş Ortaklığı’nın %51 nispetinde ortağı olduğunuz, iş ortaklığının üstlendiği taahhüt işinin geçici […]
11 Ocak 2021

Defter-Beyan Sistemine geçiş yapan basit usule tabi mükellefin, çalışan işçiler için işçilik giderlerini kayıtlarına alma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ve giderleştirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, minibüs işletmeciliği faaliyetiniz dolayısıyla basit usule tabi gelir vergisi mükellefi olduğunuz, basit usule tabi işletmelerin 2018 takvim yılı itibariyle defter beyan […]
31 Aralık 2020

Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz ve mesleğin icrası sırasında meslek mensubunun […]