Tasdik Hizmetlerimiz

3568 sayılı Kanuna göre gerçek kişiler ile şahıs ve sermaye şirketleri yıllık faaliyetlerini Yeminli Mali Müşavirler vasıtasıyla denetleyip, tasdik işlemine tabi tutabilirler. Yarı kamu görevlisi durumunda olan Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan bu denetim ve tasdik işlemleri Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan denetim ve inceleme olarak kabul görmektedir.

Tasdik işleminin temelini Mali Müşavirlerin firma yönetici ve ortaklarıyla birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluk taşıması gerçeği oluşturmaktadır. Bu sorumluluk paylaşımı firma yönetici ve ortaklarının kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığı gibi üçüncü kişilerin firmaya duyduğu güveni kuvvetlendirmektedir.
 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik işlemleri ile tam tasdik raporunun hazırlanması
 • KDV iadesi tasdik raporları
 • Stopaj iadesi tasdiki
 • Teşvik, indirim ve istisnalarla ilgili tasdik işlemleri
 • Gümrük beyannamelerinin tasdiki
 • Sermayenin ödendiğine dair tespit raporu
 • Sermaye artışının tespitine ilişkin tasdik işlemleri
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin tasdik işlemleri
 • Ar-Ge harcamaları değerlendirme tasdik işlemleri
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri
 • İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları
 • Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 • Özel Amaçlı Raporlar TUBİTAK-TEDEB AR-GE Destek Raporu vb,
 • Dernek, tesis vakıf ve benzeri kurumların muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • SSK asgari işçilik ve ilişkisizlik tasdiki
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri

Vergi ve Revizyon

Hızlı ve doğru bilgi üretmek firmaların karar alma sürecini de hızlandırmakta ve bunu başarabilen firmalar diğerlerine karşı avantajlı duruma geçmektedir. Danışmanlık yaptığımız firmalara bu anlamda şu hizmetleri sağlıyoruz;

 • Firma faaliyetine uygun muhasebe sistemi kurmak,
 • Muhasebe biriminin kendi denetimini ve verimliliğini sağlayacak iş kontrol birimini oluşturmak,
 • Muhasebe biriminin yaptığı işlemlerin ve hazırladığı beyanname ve tabloların aylık düzenli denetimini yapmak,
 • Tespit edilen eksik ve noksanlıkların, hatalı uygulamaların mevzuata uygun düzeltilmesini sağlamak,
 • Vergi mevzuatında yer alan avantajların kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve bunları uygulatmak,
 • Muhasebe kayıtlarından, dönem sonu işlemlere ve mali tabloların hazırlanmasına kadar tüm evrelerde muhasebe birimini denetlemek, yönlendirmek,
 • Mali tabloların doğru, mukayese edilebilir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
 • Çok sık ve hızla değişen mevzuatı, müşavir firma olarak yorumlarımızı da katarak ilgililere zamanında sirküler yoluyla duyurmak.

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Mevzuatında açık olmayan -vergicilerin ifadesiyle- birçok gri alan bulunmaktadır. Bunlar uygulamada mükellef ile vergi idaresi arasında farklı görüşlere neden olmakta ve ihtilaf doğmasına sebep olmaktadır. İhtilafın firma yararına olacak en doğru çözümü bulmak belli bir bilgi birikimi ve tecrübe ile mümkündür. Uzman kadromuz mükellefi dinleyerek ve birlikte çalışarak size en doğru çözümü sunacaktır.

Müşavir firma olarak asıl görevimiz, uyuşmazlığın doğmasını önlemektir. Bunun için gerekli tüm tedbirleri almak, yönlendirici ve yol gösterici olmak ve özellik arz eden hususlarda gerekli hassasiyetleri göstermek temel yaklaşımımız olacaktır. Bu çabalarımıza rağmen doğacak uyuşmazlıklarda aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz;

 • Vergi incelemelerinde mükellef ile birlikte hareket etmek, her türlü bilgi desteği sunmak
 • Uzlaşmalara fiilen katılmak, en iyi sonuçla uzlaşma sağlamak için destek sunmak
 • Dava konusu edilen konularda, dilekçe hazırlamak, mahkemede teknik hususların izahını yapmak
 • İhtiyaç duyulan konularda (Resmi Kurumlara sunmak için) görüş hazırlamak ve sunmak
 • Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, İş ve SGK Hukuku yazılı görüş ve öneriler sunmak