12 Kasım 2018

Sirküler 2018/108

    Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni harcı arttırıldı.
1 Kasım 2018

Sirküler 2018/107

  287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında indirim yapıldı.
1 Kasım 2018

Sirküler 2018/106

ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarında yer alan mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına başlanma tarihi 1 Ekim 2018’den 1 Ocak 2019’a ertelendi.
30 Ekim 2018

Sirküler 2018/105

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ülke genelinde 1 Temmuz 2019 da başlıyor.
11 Ekim 2018

Sirküler 2018/104

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde “sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV”, “üniversitelere yapılacak bağışlar” ve “izleyen Yıl İçerisinde […]
11 Ekim 2018

Sirküler 2018/103

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılarak bazı sözleşmelerin Türk Lirası olarak düzenlenme zorunluluğu getirildi.
11 Ekim 2018

Sirküler 2018/102

2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak ilan edildi.
3 Ekim 2018

Sirküler 2018/101

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek yeniden yapılandırılan borçların 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit […]
24 Eylül 2018

Sirküler 2018/100

132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı.
21 Eylül 2018

Sirküler 2018/99

Kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Muhasebe Standartları belirlendi.