Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanmanın Tercihi ve İstisnanın Uygulanması

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
13 Haziran 2017
Yatırım İndirimi İstisnasının Kalkması Üzerine Geçiş Döneminde İstisnanın Uygulanması
13 Haziran 2017

Bilindiği üzere, vergi mevzuatımızda önemli değişiklikleri içeren 5479 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”1 un 2. maddesi ile, 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 19. maddesinde düzenlenen yatırım indirimi istisnası yürürlükten kaldırılmıştır. Yatırım indirimi istisnasının kaldırılması sürecine ilişkin geçiş hükümlerine ise, yine 5479 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu madde ile GVK’ya eklenen Geçici 69. madde uyarınca, belli harcamalara ilişkin olarak 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemlerinde bu istisna uygulanabilecektir.