Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılacak Kurumlar Vergisi Kesintisi

Yeni Bir Tevkifat Uygulaması: Menkul Kıymetler Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elde Tutulması ve Elden Çıkarılması Nedeniyle Sağlanan Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat
13 Haziran 2017
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Örtülü Sermaye
13 Haziran 2017

Bilindiği üzere, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin elde etmiş oldukları bazı gelirler üzerinden yapılan vergi kesintisi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94. maddesinde düzenlenmiştir. GVK’nın söz konusu maddesinde, vergi kesintisinin istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben yapıldığı belirtilmektedir. Haliyle bu madde esasında gelir vergisi mükelleflerini ilgilendirmektedir. Ancak, vergi kesintisine tabi ödemelerin neler olduğunu belirleyen bu maddenin bazı bentlerinde “kurumlar dahil” vb. ibarelere yer verilmek suretiyle, kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemeler de kesinti kapsamına alınmıştır. Şüphesiz ki bu durum vergi kanunlarının sistematiği ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) içsel bütünlüğü açısından ideal bir yapı değildir.