Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Örtülü Sermaye
13 Haziran 2017
VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELERDE YER ALAN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?
19 Eylül 2019

Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici maddelerinde düzenlenen Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnası, 5281 sayılı Kanunla KVK’nun 8 inci maddesine eklenerek 2005 hesap döneminden itibaren sürekli hale getirilmiştir. Söz konusu istisnaya, yazımızın kaleme alındığı günlerde, Maliye Bakanlığı tarafından yazımı tamamlanarak Başbakanlık’a sevk edilen yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısında da yer verilmiştir. Tasarıda, istisnanın uygulanmasına ilişkin bazı önemli değişiklikler yer almakta olup, temel değişiklikleri; satıştan doğan kazancın daha önce tamamı istisna edilirken yeni düzenlemede % 75 lik kısmının istisna edilmesi ve istisnadan yararlanılabilmesi için satıştan doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi şartının kalkması şeklinde özetlemek mümkündür. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, Kanun maddesinde “gayrimenkul” ifadesi yerine kelimenin Türkçesi olan “taşınmaz” ifadesinin kullanılmış olmasıdır. Bu nedenle açıklamalarımızda kelimenin Türçesinin kullanılmasına dikkat edilmiştir.