Yatırım İndirimi İstisnasının Kalkması Üzerine Geçiş Döneminde İstisnanın Uygulanması

Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanmanın Tercihi ve İstisnanın Uygulanması
13 Haziran 2017
Yeni Bir Tevkifat Uygulaması: Menkul Kıymetler Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elde Tutulması ve Elden Çıkarılması Nedeniyle Sağlanan Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat
13 Haziran 2017

Bilindiği üzere, vergi mevzuatımızda önemli değişiklikleri içeren 5479 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 8.4.2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 2. maddesi ile, 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 19. maddesinde düzenlenen yatırım indirimi istisnası yürürlükten kaldırılmaktadır. Böylelikle çok uzun bir süredir yürürlükte olan yatırım indirimi uygulamasına son verilmektedir. Yatırım indirimi istisnasının kaldırılması sürecine ilişkin geçiş hükümlerine ise, yine 5479 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, GVK’ya eklenen Geçici 69. madde uyarınca, belli harcamalara ilişkin olarak 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemlerinde bu istisna uygulanabilecektir.