Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.

Covid-19 nedeniyle tatil edilen okullar da belge düzeni
2 Kasım 2020
Serbest meslek erbabının kendisine ait yemek bedelini gider yazıp yazamayacağı.
4 Kasım 2020

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin … Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı … Yurdunun ihaleli yemek hazırlama ve dağıtım işini yürüttüğü, Gelir İdaresi Başkanlığının … tarih ve … sayılı yazısı ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı yazısına istinaden Ekim/2019 tarihinden itibaren öğrencilerin günlük yaptıkları harcamalara ait (beslenme yardımı dahil) faturaların her güne ait ve “Muhtelif Müşteriler” adına düzenlenmesi nedeniyle faturalarda vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarasının bulunmadığı, şirketinizin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura mükellefi olduğu, e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeniz gereken faturaların vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası olmadan nasıl düzenleneceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.