7144 sayılı Kanuna istinaden yeniden değerleme.

Re’sen terk ettirilen şirkete kayıtlı araçların hurdaya ayrılması
12 Kasım 2018
Sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemlerde tecil/terkin uygulaması
15 Kasım 2018

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın ihracata dayalı talaşlı imalat faaliyetiyle iştigal ettiği, imalat faaliyetinizde kullandığınız “253-Tesis, Makina ve Cihazlar” hesaplarında takip ettiğiniz CNC makinalarının ve gerçek kişiden kiralamış olduğumuz fabrika binası için yapmış olduğunuz ve “264 Özel Maliyetler” hesabında takip ettiğiniz harcamaların 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen Geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.