Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden alınan ürünler için yapılan ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.

Sınıf Değiştirme Defter Hadleri
7 Kasım 2018
Ciro priminde KDV ve KVK Uygulaması
11 Kasım 2018

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; vergi mükellefiyeti olmayan çiftçilerden müstahsil makbuzu ile hammadde (kütlü pamuk) satın aldığınız ve ödemelerinizin genellikle 7.000-TL’nin üzerinde olduğundan bahisle, 459 ile 479 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalara göre söz konusu ödemelerin banka veya finans kurumları aracılığıyla yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.