20 Aralık 2017

Sirküler 2017/113

Tebliğde 1/1/2018 tarihinden itibaren “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile […]
20 Aralık 2017

Sirküler 2017/112

Tebliğde basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbaplarına 1 Ocak 2018, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren defterlerini elektronik […]
20 Aralık 2017

Sirküler 2017/111

Tebliğde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7061 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda tebligat usulleri konusunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
15 Aralık 2017

Sirküler 2017/110

Tebliğde gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranının   %15’e düşürülmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
8 Aralık 2017

Sirküler 2017/109

Tebliğde transfer fiyatlandırma ile ilgili peşin fiyatlandırma sözleşmeleri konusunda açıklamalar yapılmıştır.
7 Aralık 2017

Sirküler 2017/108

Tebliğde  yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G.)   ve özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan […]
7 Aralık 2017

Sirküler 2017/107

Tebliğde 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin asgari ücretlerin vergilendirilmesi konusunda açıklama yapılmıştır.
7 Aralık 2017

Sirküler 2017/106

7061 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu , Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve 6183 sayılı Kanun başta olmak üzere muhtelif Kanunlarda değişiklik yapıldı.
5 Aralık 2017

Sirküler 2017/105

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
4 Aralık 2017

Sirküler 2017/104

Tebliğde,  altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.