Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hk.

Tasfiye halindeki şirkete ait şüpheli ticari alacakların durumu
25 Ekim 2018
6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen konutların borca karşılık müteahhit firmaya tesliminde uygulanacak KDV oranı.
26 Ekim 2018

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 6/4/2016 tarihinde tasfiye kararı aldığı, 2/8/2016 tarihinde 1/1/2016-5/4.2016 dönemine ilişkin tasfiye öncesi kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesini verdiği, 6/4/2016-28/8/2016 tarihleri arasında tasfiye sürecinin devam ettiği, ancak yeniden faaliyete devam edilmesi amacıyla 29/8/2016 tarihinde tasfiyeden vazgeçme kararı alındığı, 2016 yılı normal faaliyetinizde kullanılmak üzere 2015/Aralık ayında yevmiye ve envanter defterlerinin tasdik ettirildiği, ayrıca tasfiye kararı alınınca tasfiye dönemi için de defterlerin tasdik ettirildiğinden bahisle;