Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası

İnternet Ortamında Verilen Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı
19 Nisan 2019
Vergi indirimi
22 Nisan 2019

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usul ticari kazanç  mükellefi olduğunuz, elde ettiğiniz ticari kazancınız nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmayı tercih etmeniz halinde, 3 yıllık istisna süresinin bitiminden sonra aynı Kanunun 89 ncu maddesinin birinci fıkrasına (15) numaralı bendinde yer alan indirimden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.