Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:530) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

13/7/2021 Tarihli ve 4273 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu
14 Temmuz 2021
15/7/2021 Tarihli ve 4298 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu
16 Temmuz 2021

16/7/2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine bir fıkra eklenerek, söz konusu maddenin birinci fıkrasında sayılan mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı olan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla, 31/12/2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkân tanınmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğde, anılan fıkranın uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.