Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayınlandı – GİB Duyurusu

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 38 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. – GİB Duyurusu
7 Ekim 2021
2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. – GİB Duyurusu
19 Ekim 2021

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.