Şefafflık Raporu / 2011
9 Mayıs 2011
Şefafflık Raporu / 2013
9 Mayıs 2013

BAKIŞ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Mevzuatı Kapsamında Hazırlanan
31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle
Şeffaflık Raporu

2012 Yılı Şeffaflık Raporu

Bu rapor T. C. Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazetede yaylanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin ” 21. maddesi uyarınca hazırlanmış ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Kuruluş’umuzun internet sitesinde yayımlanmıştır.

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik
ve Bağımsız Denetim A.Ş.
a member of International Practice Group

İlhan ALKILIÇ
Sorumlu Ortak Başdenetçi
(Yönetim Kurulu Başkanı)
30.03.2013

İçindekiler;

  • Hukuki Yapı Ve Ortaklar
  • Firmanın Bağlı Olduğu Yurtdışı Grubun Hukuki Yapısı Ve Özellikleri
  • Kuruluşun Organizasyon Yapısı
  • Kalite Güvence Sistemi Ve Bu Sistemin Etkinliğine İlişkin Açıklama
  • Bağımsızlık Şartlarının Yerine Getirilmesi Hakkında İç Değerlendirme
  • Denetçilerin Sürekli Eğitimine İlişkin İzlenen Politiklar
  • İlgili Yılda Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunulan Şirketler

1) Hukuki Yapı Ve Ortaklar:

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Şirket) 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik hizmeti sunan bir denetim şirketidir. Şirketin merkezi Çetin Emeç Bulvarı 1364 Sokak No:1/1 Balgat–Çankaya ANKARA adresindedir. Şirketin ayrıca İstanbul ve Gaziantep’de şubeleri bulunmaktadır. Kuruluş Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Kurumu ve T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan denetim yetki belgelerine sahiptir.

     a) Yönetim Yapısı

Şirket ortaklarının tamamı Yeminli Mali Müşavir Unvanına Şirketin yönetim yapısı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı : İlhan ALKIIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı :Ümit ÖZER

Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet KÖYCE

     b) Ortaklar

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 31.12.2012 Tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeleri ve ortakları aşağıda yer almaktadır.

 Şirket Ortağının Adı Soyadı Şirket Sermayesindeki Pay Tutarı (TL) Şirket Sermayesindeki Pay Tutarı (%) Görevi
İLHAN ALKILIÇ 14.000,00 28 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YMM

ÜMİT ÖZER 11.500,00 23 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YMM

MEHMET KÖYCE 5.000,00 10 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YMM

MUHİTTİN ALTUNTAŞ 5.000,00 10 ORTAK

YMM

ALİ ŞEREF ACAR 4.000,00 8 ORTAK

YMM

MEHMET DEMİRBAŞ 5.000,00 10 ORTAK

YMM

ALİ RIZA GÖKTEPE 1.250,00 2,5 ORTAK

YMM

HALİL BAŞAĞAÇ 1.250,00 2,5 ORTAK

YMM

FİLİZ ŞEN 1.000,00 2 ORTAK

YMM

MURAT AKIN 1.000,00 2 ORTAK

YMM

SİNAN AYDIN 1.000,00 2 ORTAK

YMM

c) Personel

Denetim ve Danışmanlık alanında sunulan hizmetler 11 şirket ortağının yanı sıra ortaklar dışında 4 meslek mensubundan alınan hizmetler ile sürdürülmektedir.

2) Firmanın Bağlı Olduğu Yurtdışı Grubun Hukuki Yapısı Ve Özellikleri

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 2007 yılında PİCATREX grubunun üyesi olmuş ve Türkiye sınırları içersinde “PİCATREX” ismini kullanma hakkını elde etmiştir. Daha sonra “PİCATREX” grubu IPG (International  Pratice Group) grubuna katılarak IPG adı altında faaliyetine devam etmiştir. Dolayısıyla bağlı bulunulan Uluslararası firma unvanını 20008 yılından itibaren IPG olmuştur. Merkezi Vaduz’da bulunan IPG tüm Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da üyeleri aracılığı ile uluslararası denetim, danışmanlık hizmeti vermektedir.

3) Kuruluşun Organizasyon Yapısı

İlhan ALKILIÇ: Sorumlu Ortak Başdenetçi / Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit ÖZER: Sorumlu Ortak Başdenetçi / Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

Mehmet KÖYCE: Başdenetçi / Yönetim Kurulu Üyesi

4) Kalite Güvence Sistemi Ve Bu Sistemin Etkinliğine İlişkin      

Açıklama

Müsteşarlık tarafından 12 Temmuz 2008 Tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerine Bağımsız Denetim yapılmasına ilişkin yönetmelik’in 12.maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşlarının 31 Aralık 2011 tarihine kadar sigorta ve emeklilik şirketlerindeki bağımsız denetim faaliyetlerine istinaden kalite güvence sistemi oluşturulması gerekmektedir.

Firmamız, personelin mesleki ilkelere,ilgili mevzuata ve şirket tarafından belirlenen kalite güvence sistemi uygulamalarına ve bağımsız denetim raporlarının doğru ve tarafsız bir biçimde yansıttığını sağlayacak şekilde revize ederek 16.01.2013 Tarih ve 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Sigorta şirketleri açısından kalite güvence sistemi oluşturulmuştur. Sistemin sağlıklı işlemesi, etkinliğin izlenmesi ve sağlanması görevine, Sorumlu Ortak Baş Denetçi İlhan ALKILIÇ ve Ümit ÖZER Kalite Güvence Komitesine İbrahim KARA ve Kıdemli Denetçi Ali ŞEREF ACAR olmak üzere kalite güvence ekibi kurmuştur.

Kalite güvence ekibi, denetim programının uygulandığını, denetim planı aşamasından denetim sonuçlandırılmasına kadar oluşan tüm aşamaları inceleyerek finansal tabloların finansal raporlama standartları ve denetim standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediğini kontrol etmektedir.

5)  Bağımsızlık Şartlarının Yerine Getirilmesi Hakkında İç Değerlendirme

Şirkette denetim kadrosunda görev alan denetçilerin denetim çalışmaları esnasında bağımsızlık ve tarafsızlık ile ilgili standarda uyulması üzerinde titizlikle durulmaktadır. İlgili standartlar aşağıda özetlenmiştir.

Etik değerler, risk yönetimi ve bağımsızlık kavramları hem yasal düzenlemeler hem de firmamız bakımından son derece önem arz etmektedir. Ayrıca üyesi bulunduğumuz IPG Grubu da konuya büyük önem vermekte, bu nedenle de üyelerini referansla kabul etmektedir. Konu hakkındaki yaklaşımlarımız aşağıda açıklanmıştır.

a) Etik Değerler Kodu

IPG etik değerlere son derece önem vermektedir. Bu nedenle etik değerlerini internet tanıtım sayfasında ilan etmiş olup, bu nedenle üyelerini referans yöntemiyle kabul etmektedir. Firmamızın etik değerler konusundaki yaklaşımını kendi beyanlarımızdan incelemiş oybirliği ile üyeliğe kabul etmiştir. Ayrıca yıl içerisinde düzenli olarak çalışanların etik değerler konusundaki bilinç düzeyini artırmak amacıyla etik program dahilinde aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

b) Risk Yönetimi – Risk & Bağımsızlık Bölümü

Müşterilerimizin kalitesini değerlendirmek, hizmet sunacağımız taraflar ile istenilen hizmetlerin karşılığında oluşacak olan sorumluluklarımızı belirlemek ve bu sorumluluklarımızı hızla değişen piyasa ortamındaki rekabet koşullarına göre revize etmek, sorumluluklarımızın her an eksiksiz yerine getirebileceğimiz güvencesini vermek, risk yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

6) Denetçilerin Sürekli Eğitimine İlşkin İzlenen Politikalar

Denetim  kadrosunun sorumluluklarını eksiksiz biçimde yerine getirilebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları, kuruluşumuzun temel hedeflerindendir. Bu amaçla, meslek personeli kuruluşumuza girdiği yıldan itibaren her yıl seviyesine uygun konularda düzenli eğitime tabi tutulmuştur.

Kuruluşumuz, her düzeydeki denetçi ve denetçi yardımcılarının bilgi birikimlerinin artırılması ve güncellenmesi için bağımsız denetim mesleği ile ilgili mevzuatı ulusal ve uluslar arası gelişmeleri, yayınları, düzenlenen kurs ve seminerleri sempozyum , kongre ve konferansları izlemelerine olanak sağlamaktadır. Eğitim faaliyetlerimiz her unvan düzeyi için yapılması planlanan sınıf eğitimleri ve e-learning eğitimleri olarak 2 ana altında toplanmıştır.

1) Sınıf  eğitimleri

Bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunduğumuz alanlarda her yıl sonbahar aylarında minimum 4 haftalık bir sürede, mevzuat, denetim teknikleri, denetim standartları, etik kurallar ana başlıklarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mevzuat  değişiklikleri olması durumunda program yıl boyunca desteklenmiştir.

2) E-learning eğitimleri

Her unvan için, bir sene içinde tamamlanması gereken  e-learning toplam saati belirlemekte ve çalışanların bu eğitimleri tamamlama süreçleri takip edilmektedir. Tüm teknik personelimizin belirlene yıllık toplam saati karşılayacak şekilde, kariyer ve performans görüşmelerinin sonuçları ve ilgi alanları doğrultusunda  e-learning programları arasından seçim yapılması, seçtikleri eğitimlere kayıt olması ve eğitimleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.Ayrıca SPK EPDK, ve Vergi Mevzuatındaki güncel değişiklikler ilk önce şirket içinde kendi denetim grubuna eğitimi vermekte daha sonra güncel değişikler rapor halinde iç mail ile denetçilere ve müşterilere sirküler halinde bilgilendirilmektedir. Bu kapsamdaki sirküler şirketin www.bakis.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

7) İlgili Yılda Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunulan Şirketler

Şirket tarafından 2012 yılında Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketleri bağımsız denetimi gerçekleştirilmemiştir.