KDV İadelerini Değerlendirme Toplantısı – GİB Duyurusu

45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu
18 Mayıs 2017
12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. – GİB Duyurusu
18 Mayıs 2017

Başkanlığımızca KDV İade Eylem Planı çerçevesinde; 3-11 Nisan 2017 tarihleri arasında Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan 52 ildeki Defterdarlar, Defterdar Yardımcıları ve vergi dairesi müdürleri ile  ayrı ayrı olmak üzere Ankara OECD Eğitim Merkezinde iki günlük KDV iadeleri değerlendirme toplantıları yapılmıştır. 

Toplantılar, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTCÜ’nün açılış konuşması ile başlamıştır.

Bu toplantılarda ;

KDV uygulamasında iade hakkı doğuran işlemler, KDV iadelerinin değerlendirilmesinde özellik arzeden hususlar ile riskli KDV iade taleplerinin tespitinde izlenecek yöntemler konusunda eğitici sunumlar yapılmıştır. 

Diğer taraftan Defterdarlıklar itibariyle KDV iade istatistikleri değerlendirilmiş, iade istatistiklerinin Defterdarlıklarca devamlı olarak takip etmeleri gerektiği vurgulanmış, iade istatistiklerine nasıl ulaşılacağına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

KDVİRA ve SARP uygulamaları konularında ayrıca sunumlar yapılmıştır.