İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafından İsviçre’den Emeklilik Geliri Elde Eden Türkiye’de Mukim Kişilerden Onaylatılması İstenilen Forma İlişkin Duyuru – GİB Duyurusu

Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru – GİB Duyurusu
18 Mayıs 2017

Türkiye’de mukim olup İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden, İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması istenilen formlarla ilgili açıklamalara, Başkanlığımızın internet sitesinde yayımlanan 13.08.2014 tarihli duyuruda yer verilmiştir.

Bu kez İsviçre makamları ile varılan mutabakat çerçevesinde İsviçre’den emeklilik geliri elde eden Ülkemizde ikamet eden (mukim olan) kişilerin doldurması gereken formlara ilişkin bir duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de mukim olan kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesi, hâlihazırda Başkanlığımızca düzenlenmektedir.

Türkiye’de mukim olan kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin vergilendirilmesinde Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, bir örneği ekte yer alan formun (Q-IS) renkli olarak işaretlenen bölümlerinin de bu kişilerce doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

İsviçre ile varılan mutabakat çerçevesinde, ilgili kişilerin elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin Türkiye – İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca iadesi için İsviçre yetkili makamlarına yapacakları başvuruda bu duyuruda yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir.

Q-IS Formunun doldurulmaması gerekçesiyle Anlaşmadan yararlandırılmayan Ülkemiz mukimlerinin iade talep başvurularında, bu duyuruda belirtilen formun ibraz edilmesi durumunda İsviçre’de zamanaşımı süreleri bakımından daha önce yapılmış olan başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Q-IS Formunun doldurulmasını kolaylaştırmak amacıyla, söz konusu formun (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısmı hariç olmak üzere, Türkçe tercümesi de Başkanlığımızca yapılmış olup duyuru ekinde yer almaktadır. Ancak başvuruda, İngilizce orijinal formun doldurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu formun (Application to refund the withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı birinci sayfasında yer alan bölümde (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”) ne tür emekli maaşı elde edildiğine ilişkin kutucuğun işaretlenmesi ve

• Kişisel bilgilere (Personal details),

• Türkiye’deki ev adresi bilgisine (Home address abroad),

• Kanuni temsilcinin olması halinde buna ilişkin bilgilere (Name and address of representative (optional)),

• Emeklilik ödemesi yapan kurumun unvan ve adres bilgilerine (Name and address of pension fund) ,

• Vergi iadesine konu olacak döneme ilişkin emekli maaşına ait tutar ve vergi kesintisi bilgilerine (Pension gross (periodic)),

• Ödeme dönemine (Time range),

• Emeklilik toplu ödeme bilgilerine (Lump sum gross (one-off)),

• İsviçre’de yanında çalışılan en son işverenin unvan ve işyeri adres bilgilerine (Name and address of the last employer in Switzerland)

ait alanların ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bu bölümün altında yer alan (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısım boş bırakılacaktır.

Bunun yanı sıra, formun vergi iadesine ilişkin ek bilgilerin istendiği (Supplementary information for the refund of withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı ikinci sayfasında yer alan bölümdeki (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”);

• Kişisel bilgilere (Personal details) ve

• Emekli maaşı üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesine ilişkin ödeme detaylarına (Payment details for the refund of withholding tax)

ait alanların da eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

İsviçre’deki değişik kantonlarca doldurulması istenilen formların Q-IS formundan kısmen farklı olması, izlenecek yöntemde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.

Mükelleflerin Başkanlığımıza yapacakları mukimlik belgesi başvurularında, yukarıda bahsedilen ve kendileri tarafından doldurulan formun da başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de mukim kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin iadesi için Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin İngilizce nüshasıyla birlikte, söz konusu İngilizce formun da İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Formun “Açıklamalar” (Explanations) bölümünde belirtildiği üzere, ilgili İsviçre kantonu vergi idaresine yapılacak iade başvurusunda;

• Emeklilik toplu ödemesi söz konusu olduğunda, emeklilik fonundan yapılan ödemeyi gösteren makbuz sureti (a copy of the payment slip from the pension fund) ile

• Emekli maaşı söz konusu olduğunda, emeklilik bildirim suretinin de (a copy of the pension statement)

iade başvurusu ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Ek:

1- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (İngilizce orijinal form)

2- Emeklilik gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Q-IS) (Türkçe tercüme)