6 Ocak 2020

E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hosting ve sunucu yayın hizmeti verdiğiniz, firmanızın vergi mükellefiyeti bulunmayan şahsa yanlış fatura düzenlediğinizin sonradan fark edildiği belirtilerek, yanlış düzenlenen e-Arşiv […]
20 Eylül 2019

Turizm şirketlerince kamu taşınmazları üzerinde tesis edilen irtifak hakkı sürelerinin uzatılması nedeniyle ödenen yararlanma bedellerinin itfası hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; – 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle, kamu taşınmazları üzerinde olan ve irtifak […]
12 Eylül 2019

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap edilerek yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak uçaklara uygulanacak amortisman oranı ve süresi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketinizin sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında …2018 tarihinden, 2019 yılı sonuna kadar finansal kiralama yoluyla […]
9 Eylül 2019

Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şirketinize tahsisli … tesisinizin başka bir firmaya kiralandığı, kiralamaya ilişkin sözleşme ve süre uzatımı ile […]
23 Temmuz 2019

Defter Beyan Sistemine kayıt süresi ile geçmişe yönelik olarak hatalı kayıtların düzeltilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına ilişkin tüm […]
19 Temmuz 2019

Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirket ortağından kiraladığınız aracın kira bedelinin banka aracılığıyla ödenme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.
19 Temmuz 2019

Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli ve İktisap Tarihi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … GMSİ mükellefi olduğunuz, yüklenici ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparak arsa karşılığında iki adet daire edindiğiniz, yüklenicinin iskân ruhsatını …/…/2015 […]
16 Temmuz 2019

Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığının ne zaman ayrılacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; … Ltd. Şti.den olan cari hesap alacağınıza karşılık olarak vadesi 2018 yılı ve tutarı … TL olan … adet çek […]
27 Mart 2019

TMSF’den alınan iktisadi kıymetlerin kaydı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin tetkikinden; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bir işletmeye ait varlıkları (makine, teçhizat ve demirbaş) 40.000 TL bedel ödeyerek aldığınız […]