4 Eylül 2020

Yurtdışındaki merkezden Türkiye’deki şubeye yapılan nakdi fon transferinin özkaynak (sermaye) ve örtülü sermaye olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ham petrol araması, işletilmesi, üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösterdiğiniz, Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesine göre, Türkiye’de iş yeri bulunması […]
4 Eylül 2020

5746 sayılı Kanun hakkında yayımlanan 2016/9092 sayılı BKK kararı ile belirlenen ölçütlerdeki oranının hesaplanması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Ar-Ge merkezinde cari yıl içinde yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarının ilave olarak indirim konusu […]
3 Eylül 2020

Tahvil ihraç etmek suretiyle elde edilen kaynağın vadesinden önce ödenmesi durumunda kalan borcun örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; – Şirketinizin sermayesinin tamamına sahip Çek Cumhuriyeti mukimi grup firmanız … a.s. tarafından Londra sermaye piyasaları aracılığıyla İrlanda Menkul Kıymetler Borsasına […]
19 Ağustos 2020

Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin … Teknokent’te “…Yazılımı” alanında faaliyet gösterdiği, projenizin gerçek ve tüzel kişilerin çevrimiçi elektronik ticaret sisteminin online olarak web, mobil site […]
17 Ağustos 2020

Üretim sırasında ortaya çıkan ve üretim artığı, tali ürün veya yan ürün vasfına sahip olan kıymetlerin işletme bünyesinde kullanılmasının vergisel boyutu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin tarım ürünleri alım ve satımı işiyle iştigal ettiği, tarım ürünlerinin alınıp hiçbir değişikliğe uğramadan aynen satıldığı gibi bazı ürünlerin değişikliğe […]
17 Ağustos 2020

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeniden değerleme

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; Şirketinizin … özel hesap dönemine tabi olduğu, … tarihi itibarıyla tamamlama vizesi yapılmış bulunan ve yine bu tarih […]
13 Ağustos 2020

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yatırım indirimi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, .. tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgenizin olduğu, yatırım indirimi oranının %100 olduğu ve söz konusu yatırım […]
12 Ağustos 2020

Teşvik belgesi kapsamında yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde hangi tutarın dikkate alınacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde;   – Finansal kiralama yoluyla temin edilen makina ve teçhizat için indirimli kurumlar vergisine tabi yatırım harcaması tutarının tespitinde, […]
5 Ağustos 2020

Sermaye azalışında meydana gelen zararın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,  2013 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde şirketinizle eşit sermayeli … unvanlı şirketi kurduğunuzu, başlangıç sermayesinin 1.000.000,00 USD olarak belirlendiği, ancak Türkiye’de faaliyet […]