20 Mayıs 2016

Dar mükellef kuruma yapılan işçi temini hizmetinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, işçi temini işinin hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla […]
16 Mayıs 2016

Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve nemalarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda vergileme yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede; şirketinizin de kurucuları arasında yer aldığı … , çalışanlarınızı emeklilik taahhütlerinden yararlandırmak ve sair menfaatler sağlamak üzere 21/10/1985 […]
16 Mayıs 2016

Ar-Ge faaliyeti sonucu oluşan iktisadi kıymetlerin satılması halinde yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezinizin bulunduğunu, şirketinizin Ar-Ge projeleri ile ilgili 2013 hesap döneminde […]
16 Mayıs 2016

Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi olup olmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin öz kaynak hesaplarında 2009 ve 2012 yıllarında gerçekleşen primli sermaye artışı nedeniyle emisyon primi tutarının ……… TL olduğu ve Şirketiniz […]
13 Mayıs 2016

Amfibi Gemi üretiminde alt yüklenicinin vereceği malzeme ve hizmetlerin yıllara sirayet eden inşaat işi sayılıp sayılmayacağı ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında değerlendirilmeyen sözleşmede damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin, …………………….. ile ……………………… Ortak Girişimi’nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı için yapacağı gemilerin proje çizim işini üstlendiği ve proje çizimlerinin Ar-Ge çalışmalarına […]
13 Mayıs 2016

Şirket tarafından alınan ve özel fon hesabında tutulan hibe tutarının, şirketin tasfiyeye girmesi durumunda şirketten çekilme sayılıp sayılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan teknogirişim sermaye desteği ile 25.3.2013 tarihinde kurulduğu, alınan 98.400,00 TL hibe tutarının özel […]
12 Mayıs 2016

Üretim faaliyetinin sürdürüldüğü yerden kısım kısım taşınılması halinde boşaltılan gayrimenkulün kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin oto cam üretim, ticaret ve ihracat faaliyeti ile iştigal ettiği, ana faaliyet konunuz olan üretiminizin mevcut fabrika binasında devam ederken […]
12 Mayıs 2016

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı iken geminin sicilden terkini ve yurtdışına satışından doğan zararın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilip indirilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) kayıtlı geminizin bu sicilden terkini yapılarak yurt dışına, TUGS haricinde bir sicile kayıt ettirilmek […]
12 Mayıs 2016

Vakıf üyelerine ait birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarılması sırasında gerçekleştirilecek olan gayrimenkul satışlarında kurumlar vergisi, damga vergisi ve harç istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, vakfınız tarafından üyelerinize verilen emeklilik taahhütlerinin bireysel emeklilik şirketine devrine karar verildiği belirtilmiş ve söz konusu emeklilik taahhütlerinin bireysel emeklilik sistemine […]