PRATİK BİLGİLER
 
 
 

 

• Amortisman Sınırı
•
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
•
Fatura Düzenleme Sınırı
•
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret
•
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
•
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
•
Kıdem Tazminatı Tavanı
•
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
•
Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
•
Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
•
Bazı  Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
•
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
•
Asgari Geçim İndirimi

• Güncel KDV Oranları

• Güncel ÖTV Oranları ve Tutarları

• Amortisman Oranları
 

 

DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİR TUTARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2011

700,00 TL

2010

680,00 TL

 

VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ

Yıllar

İstisna Tutarları

2011

10,70 TL

2010

10,00 TL

 

FATURA DÜZENLEME SINIRI

Yıllar

İstisna Tutarları

2011

700,00 TL

2010

680,00 TL

 

DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETLER

Dönemi

16 Yaşından Büyükler İçin

16 Yaşından Küçükler İçin

01.07.2011 - 31.12.2011

837,00 TL

715,50 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

796,50 TL

679,50 TL

01.07.2010 - 31.12.2010

760,50 TL

648,00 TL

01.01.2010 - 31.06.2010

729,00 TL

621,00 TL

 

DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI

 

Aylık Taban Ücret

Aylık Tavan Ücret

01.07.2011 - 31.12.2011

837,00 TL

5.440,50 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

796,50 TL

5.177,40 TL

01.07.2010 - 31.12.2010

760,50 TL

4.943,40 TL

01.01.2010 - 31.06.2010

729,00 TL

4.738,50 TL

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.07.2011 - 31.12.2011

1,67 TL

16,74 TL

83,70 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

1,59 TL

15,93 TL

79,65 TL

01.07.2010 - 31.12.2010

1,52 TL

15,21 TL

76,05 TL

01.01.2010 - 31.06.2010

1,46 TL

14,58 TL

72,90 TL

 

DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI

UYGULAMA DÖNEMİ

TUTARI

01.01.2011 - 30.06.2011 Arası

2.623,23 TL

01.07.2010 - 31.12.2010 Arası

2.517,01 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 Arası

2.427,03 TL

 
 

VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI

Dönemler

İstisna Tutarı

01.01.2011 - 30.06.2011

15,49 TL

01.07.2010 - 31.12.2010

14,86 TL

 

2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

9.400

TL'ye  kadar

15%

23.000

TL'nin

9.400

TL'si için

1.410

TL, fazlası

20%

80.000

TL'nin

23.000

TL'si için

4.130

TL, fazlası

27%

80.000

TL'den fazlasının

80.000

TL'si için

19.520

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

 

 

 

 

 

 

2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

8.800

TL'ye  kadar

15%

22.000

TL'nin

8.800

TL'si için

1.320

TL, fazlası

20%

76.200

TL'nin

22.000

TL'si için

3.960

TL, fazlası

27%

76.200

liradan fazlasının

76.200

TL'si için

18.594

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)

9.400

TL'ye  kadar

15%

23.000

TL'nin

9.400

TL'si için

1.410

TL, fazlası

20%

53.000

TL'nin

23.000

TL'si için

4.130

TL, fazlası

27%

53.000

TL'den fazlasının

53.000

TL'si için

12.230

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

 

 

 

 

 

 

2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)

8.800

TL'ye  kadar

15%

22.000

TL'nin

8.800

TL'si için

1.320

TL, fazlası

20%

50.000

TL'nin

22.000

TL'si için

3.960

TL, fazlası

27%

50.000

liradan fazlasının

50.000

TL'si için

11.520

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

2011 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 6,60

- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 8,25

- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,65

- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 8,25

- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,65

- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,65

- İhale Kararları

Binde 4,95

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

30,00 TL

- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

40,10 TL

- Muhtasar Beyanname

19,90 TL

- Katma Değer Vergisi Beyannameleri

19,90 TL

- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

19,90 TL

- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

14,80 TL

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

14,80 TL

- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

40,10 TL

- Bilançolar

23,20 TL

- Gelir Tabloları

11,30 TL

- İşletme Hesabı Özetleri

11,30 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2011’den itibaren 1.251.383,40 TL’yi aşamaz.)

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)

HİZMET SÜRESİ

BİLDİRİM SÜRESİ

İHBAR TAZMİNATI TUTARI

6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin

2 Hafta

2 Haftalık Ücret

6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin

4 Hafta

4 Haftalık Ücret

1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin

6 Hafta

6 Haftalık Ücret

3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin

8 Hafta

8 Haftalık Ücret

(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

 

2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

59,74

 

 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

71,69

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

59,74

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

80,65

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

68,70

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

89,61

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

77,66

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

95,58

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

83,63

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

101,55

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

89,61

 
Anasayfa Şeffaflık Raporu Yayınlarımız Çözüm Ortakları Pratik Bilgiler Faydalı Linkler Gizlilik Politikamız Kariyer İletişim
Bakış YMM Facebook Sayfası